Jak se pro důchod započítává doba péče?

Každý se může dostat do situace, kdy bude muset místo práce po určitou dobu pečovat o své nejbližší. Ať už o děti či rodiče nebo i o handicapované rodinné příslušníky. Pokud taková situace nastane, lidé často řeší otázku, zda a jaký dopad bude mít tato péče na jejich budoucí důchod.

V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče započítává pro potřeby důchodu?

Péče o děti

Osobní péče o dítě do čtyř let věku se započítává v plném rozsahu, jako by šlo o odpracovanou dobu. Avšak nelze tuto dobu započítat současně více osobám. V případě dvojčat, trojčat, tedy když člověk pečuje o více dětí do čtyř let věku, započítává se doba jen jednou. Pokud se matka či otec rozhodne s dítětem zůstat doma i po završení čtyř let, doporučují odborníci zvážit možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění a tím si zajistit, že bude i tato delší doba v budoucnu započítána do doby potřebné pro důchod.

Péče o osoby závislé na pomoci druhé osoby

I péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, se také započítává pro důchod v plném rozsahu jako zaměstnání. Avšak jsou zde následující podmínky. Musí se jednat o dobu osobní péče o osobu mladší deseti let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) nebo o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Další podmínkou je, že jak pečující osoba, tak osoba o kterou se pečuje, spolu žijí ve společné domácnosti. 

Dle ČSSZ není tato podmínka vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. září 2018 též u asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Je však třeba dobu péče o závislou osobu prokázat rozhodnutím OSSZ, aby bylo možné ji započítat do důchodu.

Ošetřování dětí či dospělých

Při ošetřování dítěte či dospělé osoby máte po určitou dobu nárok na ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné. Doba, po kterou vám je vypláceno, se automaticky započítává.

Zaměstnavatel vykazuje zaměstnanci tato období do evidenčního listu důchodového pojištění, eviduje je také příslušná OSSZ, která dávky při ošetřování vyplácí. Žadatel o důchod tedy nemusí tuto skutečnost prokazovat, ČSSZ je má k dispozici a při výpočtu důchodu je automaticky zohlední.

Napsat komentář