Školní speciální pedagog na SŠ

Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd začalo být více vnímáno od 1. září 2016, kdy byla vyhláškou č. 27/2016 Sb. „zavedena inkluze“. Přesto řada škol měla už dlouholeté zkušenosti se společným vzděláváním dětí s handicapy i těch, které je nemají. Propracovaný systém individuálního přístupu k žákům má od roku 2006 i střední škola známá pod zkratkou COP Sezimovo Ústí.

COP, tedy Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, má v rámci středoškolského vzdělávání prostupný modulární systém, díky němuž se mohou žáci vzdělávat podle svých možností v maturitních nebo učebních oborech, které jsou zaměřené převážně na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Už v časech „před inkluzí“ tu studovalo ročně zhruba 40 žáků (tj. cca 6 %), s nimiž soustavně pracoval zkušený školní speciální pedagog, který předtím působil v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), a mohl přímo ve škole provádět speciálně pedagogickou diagnostiku. Své závěry konzultoval s PPP a poté se staral o uplatňování příslušných podpůrných opatření. „Nejnáročnější byla práce s žáky, kteří měli vážnější tělesné postižení, obvykle kombinované s více vadami. Přesto se panu Mgr. Petru Jelenovi podařilo dva žáky na vozíčku dovést až k úspěšné maturitě, což pro ně znamenalo velkou šanci k uplatnění na trhu práce. U většiny žáků byly diagnostikovány vývojové poruchy učení různého stupně a charakteru,“ vysvětluje Mgr. Miloš Blecha, zástupce ředitelky a výchovný poradce školy.

Práce s žáky i s učiteli

Školní speciální pedagog sám individuálně pracoval s žáky, kteří měli speciální vzdělávací potřeby, působil i jako konzultant a poradce pro ostatní pedagogy. Díky tomu se podařilo zajistit podpůrné aktivity napříč vzdělávacími obory, ročníky i předměty. Nejčetnější byly u náročnějších studijních oborů s vysokým podílem praxe, kde je nutné podporovat schopnost provázat smyslové vnímání a fyzickou činnost.

Při dobré komunikaci s pedagogickým sborem mohou být pracovníci školního poradenského pracoviště (např. školní speciální pedagog, školní psycholog) důležitými pomocníky a rádci v otázkách vzdělávání žáků, kteří neplní představy běžných pedagogů – je ale třeba počítat s tím, že určitý čas trvá, než učitelé názory odborníka opravdu přijmou. „U nás to byl zhruba jeden školní rok,“ říká Miloš Blecha. „Pak se situace obrátila a školní speciální pedagog měl větší vliv na přístup pedagogů k žákům se SVP než direktivní řízení.“

Větší problémy než v teoretických předmětech zpočátku bývají v praktickém vyučování. „Praktické činnosti mají svá specifika a pedagogové, kteří vedou praktické vyučování, jsou z pohledu inkluze velmi nedůvěřiví. Vnímají potřebu, ale vše převádějí na deskriptor odborných činností, které musí žák splnit, a změny pro žáky se SVP těžce přijímají,“ vysvětluje zástupce a výchovný poradce.

Speciální pedagog hovořil o každém z těchto žáků s pedagogy i instruktory odborného výcviku – probírali metodiku výuky, požadované výstupy školního vzdělávacího programu a možnosti daného žáka je naplnit. Mohl pomoci i přímo v hodinách konzultací, reagoval na konkrétní situace a potřeby žáků. „Při neformálních rozhovorech a diskusích o individuálních potřebách žáka se zpravidla objeví řešení, které je pro něj opravdovou pomocí,“ dodává Miloš Blecha. Začne se například dařit uplatňovat metodu „naučit se učit“, s individualizací výuky souvisí využívání pracovních listů, pomůcek, změna výkladu a pracovního tempa, zadávání individuálně obtížných úkolů, pracuje se s tolerancí při hodnocení výkonů apod.

Odborník ve škole je pomocí i pro poradny

I když je školní speciální pedagog kvalifikovaný identifikovat žáky, kteří potřebují podpůrná opatření, a může vytvářet strategie a postupy vedoucí k odstranění nebo zmírnění problémů, ze zákona nemůže rozhodovat o podpůrných opatřeních, která jsou spojená s finanční částkou normativně vázanou na vzdělávání žáka. To je v kompetenci PPP nebo speciálně pedagogického centra (SPC).

Nicméně většina PPP a SPC, s nimiž školní speciální pedagog Jelen své závěry konzultoval, jeho předběžnou diagnostiku vítala jako základní vodítko pro vlastní odborné vyšetření.

„I dnes je běžnou praxí, že školské poradenské zařízení (ŠPZ) požaduje po škole tzv. Sdělení školy – a očekává profesionálně popsané problémy nebo obtíže žáků. Jenže školy na to nejsou připraveny. I proto je pomoc školního speciálního pedagoga velmi cenná. Ta samá situace nastává v případě, kdy o vyšetření žádá zákonný zástupce žáka,“ doplňuje výchovný poradce a zástupce ředitelky COP.

Ověřeno: školní speciální pedagog má i na SŠ své místo

Speciální pedagog Petr Jelen působil v COP v letech 2009–2017 díky třem etapám projektu VIP Kariéra a následným Rozvojovým programům na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů, do něhož bylo COP vybráno jako jediná střední škola díky vstřícnosti Jihočeského kraje coby zřizovatele. Projekty zajistily škole činnost komplexního školního poradenského pracoviště (ŠPP) v obsazení: školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence, kariérový poradce. Úvazek školního speciálního pedagoga i školního psychologa byl po celou dobu 1/5 úvazku pro každého, což bylo pro žáky se SVP velmi cenné.

„Nyní hledáme finanční prostředky na zajištění práce školního poradenského pracoviště v rámci projektu MŠMT Šablony I. Zajistili jsme činnost školní psycholožky na půl úvazku, ale pro úvazek školního speciálního pedagoga nebyl finanční prostor, protože škola musela využít projekt i pro jiné nutné aktivity, jako je další vzdělávání pedagogů, kariérové poradenství a spolupráce se zaměstnavateli. Činnost školního speciální pedagoga nahrazujeme stávajícími pracovníky, ale v omezenějším rozsahu, než na který jsme byli zvyklí,“ konstatuje zástupce Miloš Blecha.

Nicméně otevřenost vůči SVP některých žáků se za ty roky už stala součástí života školy i v rámci praktické výuky. To je zkušenost, která v oblasti středního školství stojí za šíření – a šíření příkladů inspirativní praxe je i jedním z cílů projektu Podpora krajského akčního plánování.

S čím může na SŠ pomoci školní speciální pedagog?

  • Provádí prvotní depistáž žáků se SVP, individuálně s nimi pracuje, pomáhá zavádět a udržovat – s ohledem na jejich aktuální potřeby – podpůrná opatření, která směřují k podpoře úspěšného vzdělávání žáků, kteří jsou v určité oblasti znevýhodněni.
  • Průběžně poskytuje konzultační a poradenskou činnost pedagogům školy (vč. rozborů zpráv z vyšetření žáků v PPP a SPC), ale i žákům a rodičům.
  • Pomáhá pedagogům při sestavování plánů pedagogické podpory (PLPP), individuálních vzdělávacích plánů, podkladů pro PPP a SPC (Sdělení školy).
  • Podílí se na vyhodnocení efektivity podpůrných opatření a PLPP.
  • Komunikuje s rodiči žáků ve smyslu osvěty a spolupráce školy s rodinou.
  • Může v součinnosti s PPP a SPC vypracovávat odborné posudky a pomáhat žákům, kteří potřebují úpravu podmínek při konání státní maturity.

Napsat komentář